Over de kunst van het stellen van vragen en doorvragen
t

eBook: de kunst van vragen stellen

Hieronder vind je delen uit het boek "Huh? Wat? Waarom ook alweer? De kunst van vragen stellen in de beroepspraktijk". In dit eBook (online in opbouw) wordt beschreven welke kennis, vaardigheden en houding van een professional kan worden verwacht als het op het stellen van vragen aankomt.
Laatste update 19-03-2018 (nieuwe bijdrage over vraagschema's)


Boek over vragen stellen en doorvragen

De kunst om in de beroepspraktijk goede vragen te stellen - met name bij kennis en informatie - vraagt om training. Ongeacht of je nu arts bent / wordt, jurist, journalist, manager, automonteur, verkoper, zzp'er, et cetera. Ondanks dat we wel vaak vragen stellen, doen we dit van nature namelijk nog niet goed genoeg. Terwijl dit - gezien de huidige informatie- en kennissamenleving - juist enorm belangrijk is voor een goede beroepsuitoefening.

Met onderstaand overzicht hopen we je inzicht te geven in welke kennis (met name uit de informele logica, kritisch denken, argumentatieleer, sociale psychologie, kennistheorie en wetenschapsfilosofie), vaardigheid (vraagtechniek / vraagtechnieken) en houding (een nieuwsgierige, positief-kritische houding) nodig is om goede vragen te stellen. De belangrijkste onderdelen hebben we hierbij vervolgens verder voor je uitgewerkt.

Delen van dit eBook worden/zijn o.a. ingezet bij diverse MBO-opleidingen, de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Universiteit Groningen en de Universiteit van Curaçao (voor zover bekend; aanvullingen welkom). En natuurlijk gebruiken we tijdens onze eigen trainingen deze teksten.

Wil je betere vragen leren stellen? Begin dan dus hieronder met de inhoudsopgave van het eBook. Je zult hierbij nog niet alle artikelen vinden. Omdat de redactieleden de artikelen vrijwillig en in eigen tijd schrijven en actualiseren kunnen we enkel stapje voor stapje artikelen toevoegen. Kom dus eventueel later terug voor nieuwe bijdragen.

Veel lees- en vraagplezier!

PS. En niet vergeten: leren vragen stellen leer je met name door te doen (niet enkel door hierover te lezen).

Huh? Wat? Waarom ook alweer?

De kunst van vragen stellen in de beroepspraktijk

Auteurs
Redactie VraagZin.nl

Serie
Informatievaardigheden voor de 21e eeuw 

CopyrightVoor de eerste keer hier? Lees hier.

VOORWOORD

DEEL A
WAAROM EEN BOEK OVER HET STELLEN VAN DE JUISTE VRAGEN?


1. HET STARTPUNT: DE BEHOEFTE IN DE BEROEPSPRAKTIJK AAN GOEDE KENNIS IN HET ALGEMEEN EN GOEDE OORDELEN EN OORDEELSVORMING IN HET BIJZONDER

2. HET PROBLEEM: ONS GEBREKKIG OORDEELSVERMOGEN
DEEL B
WAT IS EEN GOEDE MANIER OM DEZE PROBLEMEN TE VOORKOMEN?


3. EEN POSITIEF-KRITISCHE / VRAGENDE HOUDING ALS PROFESSIONEEL REDMIDDEL
DEEL C (1)
HOE STEL JE MEER SYSTEMATISCH DE JUISTE VRAGEN BIJ KENNIS EN INFORMATIE


4. DE MEEST FUNDAMENTELE KENNISVRAAG ALS STARTPUNT: WAT WORDT BEWEERD?

BASIS: DE TWEE SOCRATISCHE VRAGEN


5. WAT WORDT BEDOELD EN KLOPT HET WAT WORDT BEWEERD?


VERDIEPING 1. DE VIER HART-CRITERIA


6. IN HOEVERRE IS HELDER, AANVAARDBAAR, RELEVANT EN TOEREIKEND WAT WORDT BEWEERD?


VERDIEPING 2. VRAAGSCHEMA´S OP BASIS VAN KENNISSOORT


7. DE JUISTE KENNISVRAGEN OP BASIS VAN VRAAGSCHEMA´S
DEEL C (2)

HOE STEL JE MEER SYSTEMATISCH DE JUISTE VRAGEN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN DE GEHANTEERDE KENNIS  (INCLUSIEF DE GEBRUIKTE KENNISBRONNEN)?8. IN HOEVERRE IS DE KENNIS OP DE JUISTE WIJZE TOT STAND GEKOMEN?
 • Toelichting op de vraag: 'In hoeverre is de kennis op de juiste wijze tot stand gekomen?'
 • Hulpvragen
  • Op welke manier is de kennis tot stand gekomen?
  • Hoe had de kennis tot stand moeten komen gezien?
  • In hoeverre is de kennis op de juiste wijze tot stand gekomen gezien de context van de kennis?
  • In hoeverre kan worden uitgesloten dat bepaalde cognitieve problemen zich hebben voorgedaan?
  • In hoeverre voldoet de totstandkoming van kennis (en dan met name de oordeelsvorming) aan de eisen die voortkomen uit een specifiek vakgebied:

DEEL C (3)

HOE STEL JE MEER SYSTEMATISCH DE JUISTE VRAGEN BIJ DE GEBRUIKTE KENNISBRONNEN EN KENNISDRAGERS?9. IN HOEVERRE IS DE KENNIS GEBASEERD OP GOEDE BRONNEN EN GOEDE AUTORITEITEN?

DEEL D 

DOE JE ER ALTIJD GOED AAN OM VRAGEN TE STELLEN?


10. VEELGESTELDE VRAGEN / VEELGEMAAKTE KANTTEKENINGENAFKORTINGEN

BIJLAGEN / OVERIG
 1. Vraagwoorden (de 5W's / 7W's en een H)
 2. Soorten vragen / vraagtypologieën / vraagindelingen
 3. De criteria-vraag
 4. De gradatie-vraag
 5. Verbindingszinnen / doorvraagzinnen
 6. De LSD-methode en de LLSD-methode
 7. Het persoonlijk maken
  1. Onthouden en gebruiken van namen van betrokken(n)
  2. Aansluiten op voorbeelden uit eigen leefwereld / ervaring
  3. Creëren van een positieve denksfeer
  4. Openingszinnen voor een goed gesprek / bevraging
  5. Complimenten geven
  6. Standaard-manieren / theorieën die mensen inzetten om een vraaggesprek vroegtijdig te beëindigen of onbevredigend te beslechten en waarop doorgevraagd kan worden:
   1. Emotivisme
   2. Subjectivisme
  7. Betrekken van de actualiteit
 8. De filosoof-vragensteller?
  1. De filosoof als ultieme vragensteller?
  2. Filosofische vragen
   1. Filosofische vragen: diepe vragen vs kritische vragen
   2. Zinvolle vragen
   3. Socratische vragen / de socratische methode
   4. Open versus gesloten vragen: een filosofische benadering
  3. Gedachte-experimenten filosofie / ethiek
  4. Vragen t.a.v. de meest besproken thema's binnen de filosofie
 9. Aanpak voorbereiding op een onderwerp
  1. (feitelijke) Basiskennis van het onderwerp
  2. Kennis van het verleden: treffende historische voorvallen en casuïstiek
  3. Kennis van de actualiteit: voorvallen en problemen
  4. Persoonskennis: autoriteiten, voor- en tegenstanders, organisaties e.d.
  5. Filosofische vooronderstellingen onderwerp
  6. Standaard argumenten pro-contra

eBook over de kunst van het stellen van vragen